Všeobecné podmienky účasti na podujatí Biohackathon

 (ďalej aj ako „Zmluva“) 

 

I. Základné ustanovenia 

 

Tieto všeobecné podmienky upravujú pravidlá účasti na podujatí Biohackathon organizovaným občianskym združením BioHive o.z. 

Upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, t.j. organizátora a účastníka podujatia. 

 

a) Organizátor: BioHive o.z., Račianska 43, 831 02 Bratislava, IČO: 529 393 83.

 (ďalej len “Organizátor”) 

b) Objednávateľom sa môže stať akákoľvek fyzická osoba spôsobilá na právne úkony (ďalej len “Objednávateľ”).

c) Účastníkom sa rozumie osoba, ktorú Objednávateľ prihlásil na kurz prostredníctvom prihlasovacieho formulára (touto osobou môže byť aj Objednávateľ). (ďalej len “Účastník“). 

d) Podujatím Biohackathon sa rozumie: 12 hodinové tvorivý maratón, počas ktorého Účastníci pracujú na zadanom projekte. Súčasťou je podpora mentorov, prostredie pripravené na tvorivý proces, občerstvenie a sprievodný program. Účastníci sú zaradený do tímov, v ktorých súťažia a získajú hodnotenie od poroty. Ocenenie výherného tímu má symbolický charakter  (ďalej len “Podujatie”) 

e) Poskytovateľom priestoru sa rozumie: Organizácia (tretia strana) poskytujúce priestory pre Podujatie (ďalej len “Poskytovateľ priestoru”)

d) Poskytovateľom platobnej brány sa rozumie: organizácia TootooT, s.r.o., so sídlom Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava-Staré mesto, Slovenská republika, IČO: 46 999 205, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 87108/B zabezpečujúca predaj lístkov pre podujatia (ďalej len “Poskytovateľ paltobnej brány”)

f) Deň konania: 4.4.2020

g) Čas konania: 8:00 - 23:00


 

II. Zmluvný vzťah 

 

a) Objednávateľ registruje Účastníka na stránke www.biospher.org, vyplní a odošle online prihlasovací formulár (registrácia) nachádzajúci sa na podstránkach, ktorý je zo strany Organizátora potvrdený automaticky prihlasovacím systémom. 

b) Registrácia je platná za podmienky vyplnenia registračného formuláru a zaplatenia registračného poplatku v rámci procesu registrácie skrze poskytovateľa platobnej brány . Ak je registrácia odoslaná bez zaplatenia registračného poplatku, tak sa považuje za neplatnú. Ak je poplatok odoslaný bez odoslania registračného formuláru, tak sa registrácia považuje za neplatnú.  Registračný poplatok je považovaný za zaplatený za podmienky, že poskytovateľ platobnej brány sprístupní informáciu o zaplatení, alebo sa Objednávateľ preukáže zaplatenie lístku dokladom od Poskytovateľa platobnej brány. 

c) V prípade zaznamenania neplatnej registrácie sa Organizátor bude snažiť kontaktovať potenciálneho Objednávateľa do 10 dní. Nieje to však jeho povinnosť.

d) Zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Organizátorom vzniká dňom prijatia platnej registrácie.

 

III. Služby na Podujatí

 

Súčasťou služby je:

a) prístup do priestoru v čase konania počas dňa konania , v ktorom sa koná podujatie a možnosť využiť jeho vybavenie v rámci pravidiel Poskytovateľa priestoru. Na pravidlá budú Účastníci upozornený na začiatku podujatia. 

b) možnosť využiť rady dostupných mentorov v čase konania kreatívnej časti (9:00 -21:00 )

c) občerstvenie 

d) 1 pizza pre účastníka v čase obeda. V ponuke sú dve varianty - vegetarián a klasik. Účastník si variant vyberá v rámci procesu registrácie a Organizátor ho nieje povinný dodatočne zmeniť

e) Symbolická cena pre víťazný tím. Ceny na Podujatí nemusia zodpovedať cenám aktuálne uvedeným na stránke www.biospher.org. Môžu sa zmeniť.

f) sprievodný program podujatia. Sprievodný program na Podujatí nemusia zodpovedať aktuálnemu programu uvedenému na stránke www.biospher.org. Môže sa zmeniť. 

 

IV. Práva a povinnosti Objednávateľa 

a) Objednávateľ prehlasuje, že všetky údaje vyplnené v prihlasovacom online formulári sú pravdivé.

 b) Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť registračný poplatok cez Poskytovateľa platobnej brány

c) Objednávateľ je povinný o všetkých zmenách týkajúcich sa účasti Účastníka na Podujatí informovať Organizátora aj písomnou formou - e-mailom na adrese simona@biospher.org

d) Objednávateľ sa zaväzuje informovať Účastníka o presnom čase konania Podujatia, aj o všetkých doplňujúcich informáciách, popr. zmenách, ktoré mu zo strany Organizátora budú doručené e-mailom.

e) Objednávateľ sa zaväzuje dodržiavať pravidlá slušného správania a pravidlá určené Poskytovateľom priestoru.

 

V. Práva a povinnosti Účastníka

 

a) Účastník má povinnosť dostaviť sa v deň konania na zaraďovanie do tímov najneskôr do 8:15. Inak môže byť z Podujatia vylúčený.

 

VI. Práva a povinnosti Organizátora 

a) Organizátor sa zaväzuje uviesť na webovej stránke všetky informácie pravdivo a zrozumiteľne. 

b) Organizátor sa zaväzuje dodržať všetky podmienky uvedené v týchto všeobecných podmienkach. 

c) Organizátor nenesie zodpovednosť za činnosť tretích strán v súvislosti s organizáciou a konaním Podujatia (napr. zmluvní partneri a suborganizátori, Poskytovateľ priestoru, Poskytovateľ platobnej brány).

d) Ak je Organizátor nútený v prípade nepredvídateľných objektívnych skutočností v priebehu Podujatia (napr. nedostatočný počet Účastníkov, zamena zo strany Poskytovateľa priestoru) zmeniť podmienky Podujatia alebo zrušiť Podujatie, informuje o tejto skutočnosti Objednávateľa bezodkladne. Organizátor navrhne Objednávateľovi zmenu termínu za iný, prípadne inú formu náhrady. Ak Objednávateľ s navrhovanými zmenami nesúhlasí a Účastník nebude ďalej pokračovať, Organizátor vráti Objednávateľovi pomernú výšku uhradenej sumy, a to v závislosti od už absolvovaných hodín Podujatia. 

e) Pri zrušení Podujatia v prípade nepredvídateľných objektívnych skutočností ešte pred jeho začatím (napr. nedostatočný počet študentov, zamena zo strany Poskytovateľa priestoru) je Organizátor povinný Objednávateľa informovať o tejto skutočnosti bezodkladne, a to najneskôr 1 deň pred začatím Podujatia. V prípade, že sa na základe uvedených skutočností Podujatie nezaháji, Objednávateľ má právo na vrátenie registračného poplatku. Organizátor zabezpečí vrátenie registračného poplatku skrze bezodkladnú komunikáciu s Poskytovateľom platobnej brány.   

 

VII. Odstúpenie od zmluvy, vylúčenie z Podujatia 

a) Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy aj bez udania dôvodu, a to písomnou formou/e-mailom. 

b) Objednávateľovi odstúpením od zmluvy nevzniká nárok na vrátenie registračného poplatku za Podujatie, ani jej pomernej časti. 

c) Odstúpením Objednávatľa od zmluvy nezaniká nárok Organizátora na uhradenie celkovej ceny Objednávateľom. 

d) Organizátor môže vylúčiť Účastníka  za hrubé, alebo opakované porušenie disciplíny a pravidiel na Podujatí a pravidiel Poskytovateľa priestorov. Vylúčením Účastníka Organizátorovi nárok Organizátora na uhradenie celkovej ceny Objednávateľom.

e) Odstúpenie Objednávateľa od zmluvy je platné a účinné dňom doručenia písomného oznámenia Organizátorovi. 

f) Organizátor môže odstúpiť od zmluvy v prípade objektívne nepredvídateľných okolností alebo v prípade, že Objednávateľ nesplní všetky povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy.

g) Organizátor môže vylúčiť Účastníka  za oneskorené sa dostavenie, alebo nedostavenie sa na zaraďovanie do tímov. Vylúčením Účastníka Organizátorovi nárok Organizátora na uhradenie celkovej ceny Objednávateľom.

 

VIII. Štipendium 

a) Organizátor si vyhradzuje právo udeliť udeliť Účastníkovi Podujatia štipendium. 

b) Organizátor sa môže rozhodnúť udeliť štipendium na základe nepriaznivej finančnej situácie Účastníka Podujatia (sociálne štipendium). 

c) Organizátor sa môže rozhodnúť udeliť štipendium aj na základe aktívneho prístupu Účastníka Podujatia. (motivačné štipendium). 

d) Na štipendium nevzniká Účastníkovi právny nárok. 

e) Organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť o výške štipendia. Organizátor posudzuje podmienky získania štipendia a výšku štipendia pri každom Študentovi individuálne. Organizátor môže udeliť štipendium najmä vo forme zľavy z registračného poplatku alebo vo forme peňažného daru určeného na podporu vzdelávania Účastníka. 

 

IX. Rozdelenie do tímov

 

Súčasťou procesu Podujatia bude aj zaraďovanie do tímov. Čím sa myslí vytvorenie pracovných skupín účastníkov, ktorí budú riešiť zadaný problém počas trvania kreatívnej časti Podujatia.

a) Zaradenie do tímov sa koná v čase 8:00 - 9:00. Povinný príchod Účastníkov na zaradenie do tímov je v čase 8:00 - 8:15.

b) Organizátor si vyhradzuje právo rozdeliť účastníkov podľa vlastného uváženia. 

c) Právo Účastníka a Objednávateľa na reklamáciu sa nevzťahuje na zaradenie do tímu.

 

X. Hodnotenie porotou

Súčasťou procesu Podujatia je hodnotenie výsledkov jedlotlivých tímov porotou odborníkov.

a) Organizátor si vyhradzuje právo vybrať porotcov podľa vlastného uváženia.

b) Porotcovia budú hodnotiť podľa svojho vedomia a svedomia výsledky práce tímov na základe týchto kritérií:

 • ​originalita a novosť nápadu

 • relevancia k zadanej téme

 • využitie vedomostí z biológie  

 • dôkaz podložiteľnosti nápadu znalosťami z vedeckých článkov, nie len z hľadiska znalosti, ale aj metódy.

 • Technická realizovateľnosť / zložitosti

 • Relevantnosť získaných dát

 • Pozitívny vplyv na životy ľudí

 • kvalita Biznis modelu

 • Biznis potenciál

c) Právo Účastníka a Objednávateľa na reklamáciu sa nevzťahuje na výber porotcov Organizátorom.

d) Právo Účastníka a Objednávateľa na reklamáciu sa nevzťahuje na rozhodnutie porotcov o víťaznóm tíme .

 

IX. Dielo a jeho licencovanie na propagačné účely

 

Výsledkom spoločnej tímovej spolupráce Účastníkov na podujatí je Dielo, Kolektívne dielo alebo Súbor Diel.

Môže mať formu:

 • Textového spracovania konceptu podloženého vedeckými článkami

 • Grafického zobrazenia produktu, služby, alebo konceptu

 • Textového spracovania Lean Canvas Business Modelu

 • Audiovizuálnej prezentácie konceptu

 • Alebo ich kombinácie

 

Ide o Diela v zmysle Autorského zákona Zákon č. 185/2015 Z. z. 

 

 1. Objednávateľ, alebo Účastník prijatím všeobecných podmienok účasti na podujatí na základe registrácie súhlasí s udelením licencie využívať Diela, alebo Kolektívne diela vzniknuté na Podujatí na účely propagácie činnosti a marketingu organizácie BioHive o.z. a jej partnerov a to na dobu neurčitú.

 2. Objednávateľ, alebo Účastník, ktorý je autorom diela, alebo kolektívneho diela má právo licenciu odobrať. Môže tak urobiť písomne na mail simona@biospher.org. To sa však nevzťahuje na propagačné materiály, ktoré sú už vyrobené obsahujú časť diela tak, aby organizácie BioHive o.z. a jej partnerom nevznikla škoda.

 

XI. Záverečné ustanovenia 

 

a) Objednávateľ týmto udeľuje Organizátorovi súhlas so spracovaním jeho osobných údajov a údajov Účastníka Podujatia, ktoré poskytol pri registrácii na Podujatie organizované Organizátorom v súlade s platnou legislatívou. 

b) Objednávateľ zároveň súhlasí s použitím audiovizuálnych záznamov z Podujatia na propagačné účely. 

c) Organizátor je oprávnený osobné údaje a audiovizuálne záznamy z Podujatia ďalej spracovávať, a to pri organizovaní svojich ďalších aktivít, na marketingové účely, prezentáciu a propagáciu aktivít spoločnosti BioHive o.z. a jej partnerov. 

d) Súhlas so spracúvaním osobných údajov Objednávateľ udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek písomne/ emailom odvolať. 

e) Pripomienky, ako aj reklamácie treba podať písomne najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy sa Objednávateľ dozvedel o skutočnosti zakladajúcej nárok na reklamáciu/pripomienky. 

f) Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v platnom a účinnom znení. 

g) Zmluvné strany vyhlasujú, že všetky podmienky sú im jasné a zrozumiteľné, súhlasia s nimi a zaväzujú sa ich plniť. 

h) Tieto všeobecné podmienky účasti na Podujatí sú platné od 27. 02. 2020 a sú neoddeliteľnou súčasťou resgistrácie Účastníka na Podujatie. 

 

Poučenie o spracúvaní osobných údajov

BioHive o.z.

Račianska 43,

831 02 Bratislava

IČO: 529 393 83

(ďalej len „Prevádzkovateľ“) bude v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) spracúvať Vaše nasledujúce osobné údaje:

a) krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, ako i meno, priezvisko, ktoré registrujete a ďalšie údaje povinne uvádzané v registračnom formulári

b) ďalšie osobné údaje dobrovoľne uvádzané v registračnom formulári alebo dobrovoľne nám poskytnuté, vrátane ďalších kontaktných údajov

c) ďalšie osobné údaje získavané počas komunikácie s Vami, audiovizuálne vyhotovenia z podujatí organizovaných prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľ bude v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas spracovávať na účel:

i) ochrany svojich práv a oprávnených záujmov osobné údaje podľa písm. a),

ii) vedenia štatistiky osobné údaje podľa písm. a), b) a c). Osobné údaje budú na tento účel anonymizované. To znamená, že na štatistické účely sa nebude spracúvať Vaše krstné meno a priezvisko, e-mailová adresa ani žiadne ďalšie kontaktné údaje ani číslo účtu;

iii) zasielania elektronickej pošty na účel priameho marketingu ďalších podujatí organizovaných Prevádzkovateľom v súlade s 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov osobné údaje v rozsahu krstné meno, priezvisko a adresa elektronickej pošty

iv) a používanie audiovizuálnych nahrávok a fotografií z podujatí organizovaných prevádzkovateľom.

v) sprostredkovania osobných údajov tretím stranám za účelom marketingu a hľadania pracovných pozícií.

Na spracovanie osobných údajov podľa bodu i) až v) sa Váš súhlas nevyžaduje.

Údaje podľa bodu v) sú súčasťou všeobecných obchodných podmienok pre dané podujatie

Máte právo kedykoľvek Prevádzkovateľovi zaslať písomnú žiadosť o skončení zasielania správ podľa bodu iii). Ihneď po doručení Vašej žiadosti bude Vaša e-mailová adresa vymazaná z databázy na účel podľa bodu iii).

Vyplnením nepovinných položiek registračného formulára vyjadrujete súhlas s ich spracovaním na vyššie uvedené účely. Aj ak nepovinné položky vyplníte, svoj súhlas so spracúvaním v nich uvedených osobných údajov môžete kedykoľvek písomne odvolať.

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte najmä nasledujúce práva:

 • právo na vydanie potvrdenia, či Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje,

 • právo na informáciu o zdroji, ktorého Prevádzkovateľ získal Vaše osobné údaje,

 • právo na informáciu o zozname osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania,

 • právo na opravu a likvidáciu Vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov,

 • právo na likvidáciu Vašich údajov, ktoré sú spracúvané neoprávnene,

 • právo na zablokovanie osobných údajov spracúvaných na základe súhlasu, ak bol tento súhlas odvolaný,

 • právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu,

 • právo namietať spracovanie Vašich osobných údajov na účel podľa bodu ii) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do Vašich práv a právom chránených záujmov, ktoré môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené.

Podrobnosti o Vašich právach upravuje Zákon a predovšetkým jeho § 28 a § 29.

Vaše žiadosti o skončenie zasielania správ podľa bodu iii), odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov podľa písm. b) ako aj žiadosti, ktorými uplatňujete Vaše práva podľa zákona môžete zasielať na e-mailovú adresu: simona@biospher.org

Všeobecné podmienky účasti na podujatí Biohackathon

 (ďalej aj ako „Zmluva“) 

 

I. Základné ustanovenia 

 

Tieto všeobecné podmienky upravujú pravidlá účasti na podujatí Biohackathon organizovaným občianskym združením BioHive o.z. 

Upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, t.j. organizátora a účastníka podujatia. 

 

a) Organizátor: BioHive o.z., Račianska 43, 831 02 Bratislava, IČO: 529 393 83.

 (ďalej len “Organizátor”) 

b) Objednávateľom sa môže stať akákoľvek fyzická osoba spôsobilá na právne úkony (ďalej len “Objednávateľ”).

c) Účastníkom sa rozumie osoba, ktorú Objednávateľ prihlásil na kurz prostredníctvom prihlasovacieho formulára (touto osobou môže byť aj Objednávateľ). (ďalej len “Účastník“). 

d) Podujatím Biohackathon sa rozumie: 12 hodinové tvorivý maratón, počas ktorého Účastníci pracujú na zadanom projekte. Súčasťou je podpora mentorov, prostredie pripravené na tvorivý proces, občerstvenie a sprievodný program. Účastníci sú zaradený do tímov, v ktorých súťažia a získajú hodnotenie od poroty. Ocenenie výherného tímu má symbolický charakter  (ďalej len “Podujatie”) 

e) Poskytovateľom priestoru sa rozumie: Organizácia (tretia strana) poskytujúce priestory pre Podujatie (ďalej len “Poskytovateľ priestoru”)

d) Poskytovateľom platobnej brány sa rozumie: organizácia TootooT, s.r.o., so sídlom Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava-Staré mesto, Slovenská republika, IČO: 46 999 205, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 87108/B zabezpečujúca predaj lístkov pre podujatia (ďalej len “Poskytovateľ paltobnej brány”)

f) Deň konania: 4.4.2020

g) Čas konania: 8:00 - 23:00


 

II. Zmluvný vzťah 

 

a) Objednávateľ registruje Účastníka na stránke www.biospher.org, vyplní a odošle online prihlasovací formulár (registrácia) nachádzajúci sa na podstránkach, ktorý je zo strany Organizátora potvrdený automaticky prihlasovacím systémom. 

b) Registrácia je platná za podmienky vyplnenia registračného formuláru a zaplatenia registračného poplatku v rámci procesu registrácie skrze poskytovateľa platobnej brány . Ak je registrácia odoslaná bez zaplatenia registračného poplatku, tak sa považuje za neplatnú. Ak je poplatok odoslaný bez odoslania registračného formuláru, tak sa registrácia považuje za neplatnú.  Registračný poplatok je považovaný za zaplatený za podmienky, že poskytovateľ platobnej brány sprístupní informáciu o zaplatení, alebo sa Objednávateľ preukáže zaplatenie lístku dokladom od Poskytovateľa platobnej brány. 

c) V prípade zaznamenania neplatnej registrácie sa Organizátor bude snažiť kontaktovať potenciálneho Objednávateľa do 10 dní. Nieje to však jeho povinnosť.

d) Zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Organizátorom vzniká dňom prijatia platnej registrácie.

 

III. Služby na Podujatí

 

Súčasťou služby je:

a) prístup do priestoru v čase konania počas dňa konania , v ktorom sa koná podujatie a možnosť využiť jeho vybavenie v rámci pravidiel Poskytovateľa priestoru. Na pravidlá budú Účastníci upozornený na začiatku podujatia. 

b) možnosť využiť rady dostupných mentorov v čase konania kreatívnej časti (9:00 -21:00 )

c) občerstvenie 

d) 1 pizza pre účastníka v čase obeda. V ponuke sú dve varianty - vegetarián a klasik. Účastník si variant vyberá v rámci procesu registrácie a Organizátor ho nieje povinný dodatočne zmeniť

e) Symbolická cena pre víťazný tím. Ceny na Podujatí nemusia zodpovedať cenám aktuálne uvedeným na stránke www.biospher.org. Môžu sa zmeniť.

f) sprievodný program podujatia. Sprievodný program na Podujatí nemusia zodpovedať aktuálnemu programu uvedenému na stránke www.biospher.org. Môže sa zmeniť. 

 

IV. Práva a povinnosti Objednávateľa 

a) Objednávateľ prehlasuje, že všetky údaje vyplnené v prihlasovacom online formulári sú pravdivé.

 b) Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť registračný poplatok cez Poskytovateľa platobnej brány

c) Objednávateľ je povinný o všetkých zmenách týkajúcich sa účasti Účastníka na Podujatí informovať Organizátora aj písomnou formou - e-mailom na adrese simona@biospher.org

d) Objednávateľ sa zaväzuje informovať Účastníka o presnom čase konania Podujatia, aj o všetkých doplňujúcich informáciách, popr. zmenách, ktoré mu zo strany Organizátora budú doručené e-mailom.

e) Objednávateľ sa zaväzuje dodržiavať pravidlá slušného správania a pravidlá určené Poskytovateľom priestoru.

 

V. Práva a povinnosti Účastníka

 

a) Účastník má povinnosť dostaviť sa v deň konania na zaraďovanie do tímov najneskôr do 8:15. Inak môže byť z Podujatia vylúčený.

 

VI. Práva a povinnosti Organizátora 

a) Organizátor sa zaväzuje uviesť na webovej stránke všetky informácie pravdivo a zrozumiteľne. 

b) Organizátor sa zaväzuje dodržať všetky podmienky uvedené v týchto všeobecných podmienkach. 

c) Organizátor nenesie zodpovednosť za činnosť tretích strán v súvislosti s organizáciou a konaním Podujatia (napr. zmluvní partneri a suborganizátori, Poskytovateľ priestoru, Poskytovateľ platobnej brány).

d) Ak je Organizátor nútený v prípade nepredvídateľných objektívnych skutočností v priebehu Podujatia (napr. nedostatočný počet Účastníkov, zamena zo strany Poskytovateľa priestoru) zmeniť podmienky Podujatia alebo zrušiť Podujatie, informuje o tejto skutočnosti Objednávateľa bezodkladne. Organizátor navrhne Objednávateľovi zmenu termínu za iný, prípadne inú formu náhrady. Ak Objednávateľ s navrhovanými zmenami nesúhlasí a Účastník nebude ďalej pokračovať, Organizátor vráti Objednávateľovi pomernú výšku uhradenej sumy, a to v závislosti od už absolvovaných hodín Podujatia. 

e) Pri zrušení Podujatia v prípade nepredvídateľných objektívnych skutočností ešte pred jeho začatím (napr. nedostatočný počet študentov, zamena zo strany Poskytovateľa priestoru) je Organizátor povinný Objednávateľa informovať o tejto skutočnosti bezodkladne, a to najneskôr 1 deň pred začatím Podujatia. V prípade, že sa na základe uvedených skutočností Podujatie nezaháji, Objednávateľ má právo na vrátenie registračného poplatku. Organizátor zabezpečí vrátenie registračného poplatku skrze bezodkladnú komunikáciu s Poskytovateľom platobnej brány.   

 

VII. Odstúpenie od zmluvy, vylúčenie z Podujatia 

a) Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy aj bez udania dôvodu, a to písomnou formou/e-mailom. 

b) Objednávateľovi odstúpením od zmluvy nevzniká nárok na vrátenie registračného poplatku za Podujatie, ani jej pomernej časti. 

c) Odstúpením Objednávatľa od zmluvy nezaniká nárok Organizátora na uhradenie celkovej ceny Objednávateľom. 

d) Organizátor môže vylúčiť Účastníka  za hrubé, alebo opakované porušenie disciplíny a pravidiel na Podujatí a pravidiel Poskytovateľa priestorov. Vylúčením Účastníka Organizátorovi nárok Organizátora na uhradenie celkovej ceny Objednávateľom.

e) Odstúpenie Objednávateľa od zmluvy je platné a účinné dňom doručenia písomného oznámenia Organizátorovi. 

f) Organizátor môže odstúpiť od zmluvy v prípade objektívne nepredvídateľných okolností alebo v prípade, že Objednávateľ nesplní všetky povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy.

g) Organizátor môže vylúčiť Účastníka  za oneskorené sa dostavenie, alebo nedostavenie sa na zaraďovanie do tímov. Vylúčením Účastníka Organizátorovi nárok Organizátora na uhradenie celkovej ceny Objednávateľom.

 

VIII. Štipendium 

a) Organizátor si vyhradzuje právo udeliť udeliť Účastníkovi Podujatia štipendium. 

b) Organizátor sa môže rozhodnúť udeliť štipendium na základe nepriaznivej finančnej situácie Účastníka Podujatia (sociálne štipendium). 

c) Organizátor sa môže rozhodnúť udeliť štipendium aj na základe aktívneho prístupu Účastníka Podujatia. (motivačné štipendium). 

d) Na štipendium nevzniká Účastníkovi právny nárok. 

e) Organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť o výške štipendia. Organizátor posudzuje podmienky získania štipendia a výšku štipendia pri každom Študentovi individuálne. Organizátor môže udeliť štipendium najmä vo forme zľavy z registračného poplatku alebo vo forme peňažného daru určeného na podporu vzdelávania Účastníka. 

 

IX. Rozdelenie do tímov

 

Súčasťou procesu Podujatia bude aj zaraďovanie do tímov. Čím sa myslí vytvorenie pracovných skupín účastníkov, ktorí budú riešiť zadaný problém počas trvania kreatívnej časti Podujatia.

a) Zaradenie do tímov sa koná v čase 8:00 - 9:00. Povinný príchod Účastníkov na zaradenie do tímov je v čase 8:00 - 8:15.

b) Organizátor si vyhradzuje právo rozdeliť účastníkov podľa vlastného uváženia. 

c) Právo Účastníka a Objednávateľa na reklamáciu sa nevzťahuje na zaradenie do tímu.

 

X. Hodnotenie porotou

Súčasťou procesu Podujatia je hodnotenie výsledkov jedlotlivých tímov porotou odborníkov.

a) Organizátor si vyhradzuje právo vybrať porotcov podľa vlastného uváženia.

b) Porotcovia budú hodnotiť podľa svojho vedomia a svedomia výsledky práce tímov na základe týchto kritérií:

 • ​originalita a novosť nápadu

 • relevancia k zadanej téme

 • využitie vedomostí z biológie  

 • dôkaz podložiteľnosti nápadu znalosťami z vedeckých článkov, nie len z hľadiska znalosti, ale aj metódy.

 • Technická realizovateľnosť / zložitosti

 • Relevantnosť získaných dát

 • Pozitívny vplyv na životy ľudí

 • kvalita Biznis modelu

 • Biznis potenciál

c) Právo Účastníka a Objednávateľa na reklamáciu sa nevzťahuje na výber porotcov Organizátorom.

d) Právo Účastníka a Objednávateľa na reklamáciu sa nevzťahuje na rozhodnutie porotcov o víťaznóm tíme .

 

IX. Dielo a jeho licencovanie na propagačné účely

 

Výsledkom spoločnej tímovej spolupráce Účastníkov na podujatí je Dielo, Kolektívne dielo alebo Súbor Diel.

Môže mať formu:

 • Textového spracovania konceptu podloženého vedeckými článkami

 • Grafického zobrazenia produktu, služby, alebo konceptu

 • Textového spracovania Lean Canvas Business Modelu

 • Audiovizuálnej prezentácie konceptu

 • Alebo ich kombinácie

 

Ide o Diela v zmysle Autorského zákona Zákon č. 185/2015 Z. z. 

 

 1. Objednávateľ, alebo Účastník prijatím všeobecných podmienok účasti na podujatí na základe registrácie súhlasí s udelením licencie využívať Diela, alebo Kolektívne diela vzniknuté na Podujatí na účely propagácie činnosti a marketingu organizácie BioHive o.z. a jej partnerov a to na dobu neurčitú.

 2. Objednávateľ, alebo Účastník, ktorý je autorom diela, alebo kolektívneho diela má právo licenciu odobrať. Môže tak urobiť písomne na mail simona@biospher.org. To sa však nevzťahuje na propagačné materiály, ktoré sú už vyrobené obsahujú časť diela tak, aby organizácie BioHive o.z. a jej partnerom nevznikla škoda.

 

XI. Záverečné ustanovenia 

 

a) Objednávateľ týmto udeľuje Organizátorovi súhlas so spracovaním jeho osobných údajov a údajov Účastníka Podujatia, ktoré poskytol pri registrácii na Podujatie organizované Organizátorom v súlade s platnou legislatívou. 

b) Objednávateľ zároveň súhlasí s použitím audiovizuálnych záznamov z Podujatia na propagačné účely. 

c) Organizátor je oprávnený osobné údaje a audiovizuálne záznamy z Podujatia ďalej spracovávať, a to pri organizovaní svojich ďalších aktivít, na marketingové účely, prezentáciu a propagáciu aktivít spoločnosti BioHive o.z. a jej partnerov. 

d) Súhlas so spracúvaním osobných údajov Objednávateľ udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek písomne/ emailom odvolať. 

e) Pripomienky, ako aj reklamácie treba podať písomne najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy sa Objednávateľ dozvedel o skutočnosti zakladajúcej nárok na reklamáciu/pripomienky. 

f) Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v platnom a účinnom znení. 

g) Zmluvné strany vyhlasujú, že všetky podmienky sú im jasné a zrozumiteľné, súhlasia s nimi a zaväzujú sa ich plniť. 

h) Tieto všeobecné podmienky účasti na Podujatí sú platné od 27. 02. 2020 a sú neoddeliteľnou súčasťou resgistrácie Účastníka na Podujatie. 

 

Poučenie o spracúvaní osobných údajov

BioHive o.z.

Račianska 43,

831 02 Bratislava

IČO: 529 393 83

(ďalej len „Prevádzkovateľ“) bude v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) spracúvať Vaše nasledujúce osobné údaje:

a) krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, ako i meno, priezvisko, ktoré registrujete a ďalšie údaje povinne uvádzané v registračnom formulári

b) ďalšie osobné údaje dobrovoľne uvádzané v registračnom formulári alebo dobrovoľne nám poskytnuté, vrátane ďalších kontaktných údajov

c) ďalšie osobné údaje získavané počas komunikácie s Vami, audiovizuálne vyhotovenia z podujatí organizovaných prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľ bude v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas spracovávať na účel:

i) ochrany svojich práv a oprávnených záujmov osobné údaje podľa písm. a),

ii) vedenia štatistiky osobné údaje podľa písm. a), b) a c). Osobné údaje budú na tento účel anonymizované. To znamená, že na štatistické účely sa nebude spracúvať Vaše krstné meno a priezvisko, e-mailová adresa ani žiadne ďalšie kontaktné údaje ani číslo účtu;

iii) zasielania elektronickej pošty na účel priameho marketingu ďalších podujatí organizovaných Prevádzkovateľom v súlade s 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov osobné údaje v rozsahu krstné meno, priezvisko a adresa elektronickej pošty

iv) a používanie audiovizuálnych nahrávok a fotografií z podujatí organizovaných prevádzkovateľom.

v) sprostredkovania osobných údajov tretím stranám za účelom marketingu a hľadania pracovných pozícií.

Na spracovanie osobných údajov podľa bodu i) až v) sa Váš súhlas nevyžaduje.

Údaje podľa bodu v) sú súčasťou všeobecných obchodných podmienok pre dané podujatie

Máte právo kedykoľvek Prevádzkovateľovi zaslať písomnú žiadosť o skončení zasielania správ podľa bodu iii). Ihneď po doručení Vašej žiadosti bude Vaša e-mailová adresa vymazaná z databázy na účel podľa bodu iii).

Vyplnením nepovinných položiek registračného formulára vyjadrujete súhlas s ich spracovaním na vyššie uvedené účely. Aj ak nepovinné položky vyplníte, svoj súhlas so spracúvaním v nich uvedených osobných údajov môžete kedykoľvek písomne odvolať.

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte najmä nasledujúce práva:

 • právo na vydanie potvrdenia, či Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje,

 • právo na informáciu o zdroji, ktorého Prevádzkovateľ získal Vaše osobné údaje,

 • právo na informáciu o zozname osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania,

 • právo na opravu a likvidáciu Vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov,

 • právo na likvidáciu Vašich údajov, ktoré sú spracúvané neoprávnene,

 • právo na zablokovanie osobných údajov spracúvaných na základe súhlasu, ak bol tento súhlas odvolaný,

 • právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu,

 • právo namietať spracovanie Vašich osobných údajov na účel podľa bodu ii) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do Vašich práv a právom chránených záujmov, ktoré môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené.

Podrobnosti o Vašich právach upravuje Zákon a predovšetkým jeho § 28 a § 29.

Vaše žiadosti o skončenie zasielania správ podľa bodu iii), odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov podľa písm. b) ako aj žiadosti, ktorými uplatňujete Vaše práva podľa zákona môžete zasielať na e-mailovú adresu: simona@biospher.org

Biospher_horizontal_priehladne_color.png

Kontakt

 • Facebook
 • LinkedIn Sociální Icon
 • YouTube
 • Instagram

Tel.: +421903121349

Mail: s.b.vesela@gmail.com

BioHive o.z.

Račianska 43,

831 02 Bratislava

IČO: 529 393 83